.

(Click banner for English) 
 

  การอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัย ของผู้ประกอบการร้านทอง และเครื่องประดับ
กรุงเทพ - ประเทศไทย


การอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัย ของผู้ประกอบการร้านทอง ร้านเครื่องประดับ บริการแลกเงิน และร้านค้าที่อาศัยการติดต่อซื้อขายหน้าร้านเป็นหลัก 
ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรการป้องกันทรัพย์สินในบ้านเรือน 
เนื่องจากธุรกิจที่มีมูลค่าสูงในปัจจุบัน เกิดความเสี่ยงสูงมากขึ้นต่อการถูกปล้น ชิงทรัพย์ และลักพาตัว

เจ้าของร้้านและลูกจ้างที่ผ้านการอบรมหลักสูตรนี้ จะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานการอารักขาสถานที่ การจัดวางกำลัง จุดสำคัญต่างๆภายในร้านที่ต้องระวัง 
ไปจนถึงทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวขั้นสูง เช่น การยิงปืนต่อสู้ทางยุทธวิธี 
การต่อต้านการปล้น ชิงทรัพย์ และลักพาตัว ทั้งบริเวณภายในร้านค้าของท่าน 
และระหว่างเดินทาง นักเรียนทุกท่าน จะได้เรียนรู้ถึงการตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
 เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเอาตัวรอด ที่จะช่วยทำให้ชีวิตของท่าน
ครอบครัวของท่าน และลูกจ้างของท่านทำธุรกิจนี้ได้อย่างปลอดภัย

Copyright CQB Group International 2012 All right reserved
 
Engine by MAKEWEBEASY